Nyhetsrum

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Egetis Therapeutics beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 180 MSEK

21 mars, 2022

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Stockholm, Sverige, 21 mars 2022 – Egetis Therapeutics AB (publ) (“Egetis” eller “Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: EGTX) offentliggör härmed att styrelsen har beslutat om en nyemission av aktier motsvarande cirka 180 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Nyemissionen”). Nyemissionen ska genomföras under förutsättning av godkännande av en extra bolagsstämma planerad att hållas den 13 april 2022 (”Extra Bolagsstämman”). Kallelsen till Extra Bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Sammanfattning
·       Syftet med Nyemissionen är att finansiera förberedelser inför ansökningsförfarandet om marknadsgodkännande i EU och USA, initiera etableringen av en kommersiell infrastruktur i Europa och USA för Emcitate® och lanseringsförberedande aktiviteter, samt för allmänna verksamhetsrelaterade ändamål och finansiell flexibilitet.
·       Aktieägare i Egetis har företrädesrätt att teckna 3 nya aktier per 10 befintliga aktier, motsvarande en teckningsrelation om 0.3.
·       Teckningskursen har satts till 3,65 SEK per aktie vilket, givet att Nyemissionen tecknas till fullo, motsvarar en emissionslikvid om cirka 180 MSEK före emissionskostnader.
·       Nyemissionen omfattar högst 49 520 568 aktier.
·       Befintliga aktieägare, inklusive Cetoros AB, Cidro Förvaltning AB, Avla Holding AB, Fjärde AP-fonden, RegulaPharm AB, Flerie Invest AB och Unionen, samt medlemmar ur Bolagets ledning och styrelse, har åtagit sig att teckna aktier motsvarande cirka 39,3 procent av Nyemissionen.
·       Som en del av Nyemissionen stärker Bolaget aktieägarbasen ytterligare med specialistinvesterare. Nya investerare, inklusive Linc AB, samt befintliga aktieägaren Flerie Invest AB och medlemmar ur Bolagets ledning och styrelse, har åtagit att teckna aktier motsvarande cirka 27,8 procent av Nyemissionen genom att överta teckningsrätter från utvalda befintliga aktieägare utan kostnad.
·       Åtaganden att teckna aktier motsvarar därmed totalt cirka 67,2 procent av Nyemissionen, eller cirka 121,4 MSEK.
·       Ett konsortium av befintliga aktieägare, inklusive Fjärde AP-fonden och medlemmar ur Bolagets ledning, samt den nya investeraren Linc AB, har åtagit att garantera cirka 32,8 procent av Nyemissionen, motsvarande cirka 59,4 MSEK. Nyemissionen är följaktligen fullt säkerställd.
·       Styrelsens beslut om Nyemissionen är villkorat av godkännande vid Extra Bolagsstämman, planerad att hållas den 13 april 2022.
·       Befintliga aktieägare, motsvarande 64,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har åtagit att, eller indikerat avsikt att, rösta för Nyemissionens godkännande på Extra Bolagsstämman.
·       En detaljerad tidsplan för Nyemissionen kommer att tillkännages under förutsättning av godkännande vid den Extra Bolagsstämman.
·       Bolagets årsstämma som tidigare planerats att hållas den 10 maj 2022 kommer att senareläggas, till följd av sammanfallande med den tänkta teckningsperioden. Årsstämman planeras nu att hållas den 30 maj 2022.
 
Thomas Eldered, VD för Flerie Invest AB, kommenterar: "Egetis är ett spännande bolag med stor kompetens inom sitt verksamhetsområde och vi är mycket nöjda med att kunna utöka vårt ägande i bolaget. Vägen framåt för Emcitate® är klar och tydlig och vi ser fram emot de kommande viktiga milstolparna med ansökan om marknadsgodkännande i EU och USA."

Karl Tobieson, VD för Linc AB, kommenterar: "Vi är imponerade av teamet på Egetis och förutsättningarna för att de skall nå i mål med deras lead candidate är väldefinierade och nåbara. Vi ser fram emot att vara en del i Egetis fortsatta utveckling."

Egetis VD Nicklas Westerholm kommenterar: ”Det är en spännande tid för Egetis då vi förbereder för ansökan om marknadsgodkännande (MAA) till europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för vår ledande läkemedelskandidat Emcitate® under första halvåret av 2023, baserat på existerande kliniska data. Vi kommer att genomföra en mindre placebokontrollerad studie med Emcitate® innan vi lämnar in en ansökan för marknadsgodkännande, New Drug Application (NDA), till amerikanska Food and Drug Administration (FDA) i mitten av 2023, under Fast Track och Rare Pediatric Disease Designationer. De nya medel som tillförs genom emissionen kommer att vara avgörande för att initiera etableringen av en kommersiell infrastruktur i Europa och USA för Emcitate® och lanseringsförberedande aktiviteter. Vi är tacksamma för fortsatt stöd från våra nuvarande aktieägare, framför allt specialiserade life science investeraren Flerie Invest AB för sitt åtagande att utöka sitt aktieinnehav. Vidare stärker vi aktieägarbasen ytterligare med specialistinvesterare genom Linc AB, och välkomnar dem som ny aktieägare.”
 
Egetis Therapeutics är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov. Bolagets fokus på särläkemedel representerar en mycket attraktiv möjlighet och kännetecknas av snabbare och mindre kostsam klinisk utveckling, högre sannolikhet för framgång än icke-särläkemedel, samt premiumprissättningspotential.
Aladote® är en läkemedelskandidat som utvecklats för att reducera risken för akuta leverskador till följd av paracetamolförgiftning. En ”proof of principle”-studie har framgångsrikt avslutats och utformningen av en registreringsgrundande fas II/III-studie med syfte att ansöka om marknadsgodkännande i USA och Europa har slutförts efter diskussioner med läkemedelsmyndigheterna FDA, EMA och MHRA (Storbritannien).
Bolagets ledande läkemedelskandidat Emcitate® är under utveckling för behandling av patienter med MCT8-brist, en mycket försvagande och sällsynt sjukdom utan tillgänglig behandling. En klinisk fas IIb-studie (Triac Trial I) samt en kohortstudie har genomförts med signifikanta och kliniskt relevanta behandlingsresultat på serum T3-halter och kliniskt relevanta sekundära effektmått.
Som ett resultat av gynnsamma diskussioner med den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) avser Egetis att lämna in en ansökan om marknadsgodkännande för Emcitate® till EMA under första halvåret 2023 baserat på befintliga kliniska data.
I USA kommer Egetis efter dialog med FDA att genomföra en mindre bekräftande randomiserad, placebokontrollerad studie på 16 patienter för att verifiera resultaten på T3-nivåer i tidigare kliniska prövningar och publikationer. Egetis avser att lämna in en NDA i USA för Emcitate® i mitten av 2023 under de Fast Track och Rare Pediatric Disease Designationer som beviljats av FDA.
Triac Trial II är en pågående studie på mycket unga patienter med MCT8-brist (<30 månader gamla) som undersöker neurokognitiva effekter av tidig intervention med Emcitate®. Resultat förväntas under första kvartalet 2024 och planeras att skickas in till regulatoriska myndigheter efter att marknadsgodkännande erhållits.
Emcitate® har särläkemedelsstatus i USA för MCT8-brist och sköldkörtelhormonresistens typ beta (RTH-b), och i Europa för MCT8-brist. I USA har Emcitate® även beviljats Rare Pediatric Disease-status (RPD) vilket ger Egetis möjligheten att erhålla en Rare Pediatric Disease Priority Review Voucher (PRV) i USA, efter godkännande.
Som en följd av framstegen och den senaste utvecklingen kommer nettolikviden från Nyemissionen primärt användas för att finansiera (i) förberedelser inför ansökningsförfarandet om marknadsgodkännande i EU och USA, initiera etableringen av en kommersiell infrastruktur i Europa och USA för Emcitate® och lanseringsförberedande aktiviteter (cirka 75 procent); samt (ii) allmänna bolagsändamål och finansiell flexibilitet (cirka 25 procent).
 
Nyemissionens villkor
De som är registrerade aktieägare i Egetis på avstämningsdagen erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) aktie. Teckningsrätterna ger innehavaren företrädesrätt att teckna nya aktier, där 10 teckningsrätter berättigar aktieägaren att teckna 3 nya aktier. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.
För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske enligt följande: i första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjas för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; i andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. För det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; och i tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de parter som garanterat Nyemissionen, i förhållande till ställda garantiutfästelser, varvid Fjärde AP-fonden dock ska ha företräde framför andra garanter i tilldelningen.
Teckningskursen är 3,65 SEK per ny aktie. Under förutsättning att Nyemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med högst cirka 2 606 347 SEK, från cirka 8 687 822 SEK till cirka 11 294 169 SEK, genom nyemission om högst 49 520 568 nya aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 165 068 560 aktier till 214 589 128 aktier. Nyemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Egetis cirka 180 MSEK före emissionskostnader.
Aktieägare som väljer att inte delta i Nyemissionen kommer, under förutsättning att Nyemissionen fulltecknas, att få sin ägarandel utspädd med cirka 23 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.  
 
Åtaganden och förväntad tidsplan för Nyemissionen
Nyemissionen är fullt säkerställt genom tecknings- och garantiåtaganden.
Befintliga aktieägare, inklusive Cetoros AB, Cidro Förvaltning AB, Avla Holding AB, Fjärde AP-fonden, RegulaPharm AB, Flerie Invest AB och Unionen, samt medlemmar ur Bolagets ledning och styrelse, har åtagit sig att teckna aktier motsvarande cirka 39,3 procent av Nyemissionen.
Vidare har nya investerare, inklusive Linc AB, samt befintliga aktieägaren Flerie Invest AB och medlemmar ur Bolagets ledning och styrelse, åtagit att teckna aktier motsvarande cirka 27,8 procent av Nyemissionen genom att överta teckningsrätter från utvalda befintliga aktieägare utan kostnad.
Åtaganden att teckna aktier motsvarar därmed totalt cirka 67,2 procent av Nyemissionen, eller cirka 121,4 MSEK.
Ett konsortium av befintliga aktieägare, inklusive Fjärde AP-fonden och medlemmar ur Bolagets ledning, samt den nya investeraren Linc AB, har åtagit att garantera cirka 32,8 procent av Nyemissionen, motsvarande cirka 59,4 MSEK. Nyemissionen är följaktligen fullt säkerställt.
Styrelsens beslut om Nyemissionen är villkorat av godkännande vid Extra Bolagsstämman, planerad att hållas den 13 april 2022. Befintliga aktieägare, som representerar 64,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har åtagit att, eller indikerat avsikt att, rösta för Nyemissionens godkännande på Extra Bolagsstämman. En detaljerad tidsplan för Nyemissionen kommer att tillkännages under förutsättning av godkännande vid Extra Bolagsstämman.
Bolagets årsstämma som tidigare planerats att hållas den 10 maj 2022 kommer att senareläggas, till följd av sammanfallande med den tänkta teckningsperioden. Årsstämman planeras nu att hållas den 30 maj 2022.
I samband med Nyemissionen kommer bolaget åta sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period på 180 dagar efter tillkännagivandet av utfallet i Nyemissionen. Därutöver kommer aktieägande ledamöter i styrelsen samt bolagsledningen åta att, med sedvanliga undantag, inte sälja aktier i Bolaget under en period på 180 dagar efter tillkännagivandet av utfallet i Nyemissionen.
 
Rådgivare
Pareto Securities AB agerar Sole Manager och Bookrunner i samband med Nyemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Egetis och White & Case Advokat AB är legal rådgivare till Pareto Securities AB i samband med Nyemissionen.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nicklas Westerholm, VD
nicklas.westerholm@egetis.com
+46 (0) 733 542 062

Yilmaz Mahshid, CFO
yilmaz.mahshid@egetis.com
+46 (0) 722 316 800

Karl Hård, Head of Investor Relations and Communications
karl.hard@egetis.com
+46 (0) 733 011 944
 
Denna information är sådan information som Egetis Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 mars 2022 kl. 08.00 CET.
 
Om Egetis Therapeutics AB
Egetis Therapeutics är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov.
Emcitate® är en läkemedelskandidat som utvecklas som den potentiellt första behandlingen för patienter med MCT8-brist, en sällsynt sjukdom med ett stort medicinskt behov och ingen tillgänglig behandling. En klinisk fas IIb-studie (Triac Trial I) samt en kohortstudie har genomförts med signifikanta och kliniskt relevanta behandlingsresultat på serum T3-halter och kliniskt relevanta sekundära effektmått. Som ett resultat av gynnsamma diskussioner med den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) avser Egetis att lämna in en ansökan om marknadsgodkännande för Emcitate® till den EMA under första halvåret 2023, baserat på befintliga kliniska data.
I USA kommer Egetis efter dialog med FDA att genomföra en mindre bekräftande randomiserad, placebokontrollerad studie på 16 patienter för att verifiera resultaten på T3-nivåer i tidigare kliniska prövningar och publikationer. Egetis avser att lämna in en NDA i USA för Emcitate® i mitten av 2023 under den Fast Track Designation som beviljats av FDA.
Triac Trial II är en pågående studie på mycket unga patienter med MCT8-brist (<30 månader gamla) som undersöker neurokognitiva effekter av tidig intervention med Emcitate®. Resultat förväntas under första kvartalet 2024 och planeras att skickas in till regulatoriska myndigheter efter att marknadsgodkännande erhållits.
Emcitate® har särläkemedelsstatus i USA för MCT8-brist och RTH-b och i Europa för MCT8-brist. I USA har Emcitate® även beviljats Rare Pediatric Disease-status (RPD) vilket ger Egetis möjligheten att erhålla en Rare Pediatric Disease Priority Review Voucher (PRV) i USA.
Aladote® är en ”first-in-class” läkemedelskandidat som utvecklats för att reducera risken för akuta leverskador till följd av paracetamolförgiftning. En ”proof of principle”-studie har framgångsrikt avslutats och utformningen av en registreringsgrundande fas II/III-studie med syfte att ansöka om marknadsgodkännande i USA och Europa har slutförts efter diskussioner med läkemedelsmyndigheterna FDA, EMA och MHRA (Storbritannien). Aladote® har beviljats särläkemedelsstatus (ODD) i USA och en ansökan om ODD lämnades in i Europa under första kvartalet 2021. Egetis har en pågående dialog med EMA om lämplig indikation för ODD i EU.
Egetis Therapeutics (STO: EGTX) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information, se www.egetis.com.
 
Om MCT8-brist
Monokarboxylattransportör 8 (MCT8) -brist är en ovanlig genetisk sjukdom med betydande medicinskt behov och utan tillgänglig behandling, som drabbar 1 av 70 000 män. Sköldkörtelhormoner är essentiella för utveckling och kontroll av metabolismen i de flesta typer av vävnader. Sköldkörtelhormontransport över plasmamembranet krävs för hormonets metabolism och intercellulära verkan och underlättas av sköldkörtelhormontransportörer, såsom MCT8. Mutationer i genen för MCT8, som sitter på X-kromosomen, leder till MCT8-brist, även kallat Allan Herndon Dudley Syndrome (AHDS) hos drabbade män. MCT8-brist leder till försämrad transport av sköldkörtelhormon till olika typer av celler inklusive hjärnan och dess nervceller samt sköldkörtelhormonrubbningar. Avsaknad av sköldkörtelhormon i det centrala nervsystemet leder till kraftigt påverkad neurokognitiv utveckling och funktionsnedsättning. De ökade nivåerna av cirkulerande sköldkörtelhormon är skadligt för andra organ som hjärta, muskler, lever och njurar vilket leder till kraftigt nedsatt kroppsvikt, kardiovaskulär påverkan, sömnbrist och muskelbrist. De flesta patienter med MCT8-brist uppnår inte basala motoriska färdigheter såsom att hålla sitt eget huvud eller sitta. I dagsläget finns inget godkänt läkemedel för MCT8-brist.
 
Viktig information
Offentliggörandet, annonseringen eller distribueringen av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts, annonserats eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande är ansvarig för att använda detta pressmeddelande, och informationen som här omnämns, i enlighet med tillämpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en begäran om ett erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Egetis Therapeutics AB (publ) (”Bolaget”) i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.
Detta pressmeddelande identifierar eller antyder inte, eller påstår sig inte identifiera eller antyda, riskerna (direkt eller indirekt) som kan vara förknippade med en investering i de nya aktierna. Varje investeringsbeslut i förbindelse med Nyemissionen måste genomföras på basis av all offentligt tillgänglig information hänförlig till Bolaget och Bolagets aktier, inklusive informationen som återfinns i prospektet. Sådan information har inte oberoende verifierats av Pareto Securities AB (”Manager”). Informationen i detta pressmeddelande är endast till för bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen tillit, oavsett ändamål, bör fästas på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Manager agerar för Bolaget i samband med transaktionen och ingen annan och kommer inte att vara ansvariga mot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla nödvändigt skydd till sina klienter eller för att ge råd i samband med transaktionen eller någon annan fråga som det hänvisas till häri.
Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation rörande någon investerares uppfattning avseende Nyemissionen. Varje investerare eller framtida investerare bör genomföra sin egen undersökning, analys och bedömning av verksamheten samt data som beskrivs i detta pressmeddelande och offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan såväl minska som öka. Historiska resultat är inte en indikator på framtida resultat.
Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller en begäran om att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering eller utan att det omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (“Securities Act“) och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering, eller tillämpligt undantag från registrering, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera värdepapper som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepappren i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller i delar, i eller till Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribuering av informationen inte skulle uppfylla tillämpliga lagar och regler eller där sådana åtgärder är föremål för juridiska restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar och regler.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något offentligt erbjudande av aktier eller rätter i någon medlemsstat i EES förutom i Sverige.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.
 
 

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com