News room

Egetis is an innovative and integrated pharmaceutical company, focusing on projects in late-stage development for commercialization for treatments of serious diseases with significant unmet medical needs in the orphan drug segment

Kommuniké från årsstämman i PledPharma AB (publ)

April 23, 2020

Årsstämma i PledPharma AB (publ) (STO: PLED) har avhållits den 23 april 2020, varvid stämman beslutade i enlighet med framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2019. Årets resultat avräknades mot överkursfonden och kvarvarande överkursfond balanserades i ny räkning.
 
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
 
Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Till ledamöter av styrelsen omvaldes Håkan Åström, Marie Ekström Trägårdh, Sten Nilsson, Gunilla Osswald och Elisabeth Svanberg. Håkan Åström omvaldes som ordförande.
 
Årsstämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 1 260 000 kronor. Styrelsens ordförande skall erhålla ett arvode om 600 000 kronor samt övriga styrelseledamöter skall erhålla ett arvode om 165 000 kronor vardera. Ersättning till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.
 
Beslutades att för tiden intill utgången av årsstämman 2021 till revisor utse det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB. Jörgen Lövgren kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.
 
Valberedningens förslag om beslut om inrättande av valberedning och valberedningsinstruktion godkändes.
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.
 
Årsstämman beslutade om ändring av ett av villkoren för det optionsprogram som beslutades vid årsstämman 2018 så att personer i ledningen, inklusive den verkställande direktören, får erbjudas och tilldelas högst det antal teckningsoptioner per person som styrelsen från fall till fall beslutar.
 
Vidare beslutade årsstämman att inrätta ett personaloptionsprogram för bolagets anställda. Programmet omfattar maximalt 3 000 000 personaloptioner där varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie till ett preliminärt lösenpris uppgående till 12,30 kronor. Personaloptioner som tilldelats intjänas under en period från tilldelningsdagen till och med den 7 maj 2023. Deltagaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner från den 7 maj 2023 till den 7 maj 2024. Utnyttjande av personaloptioner förutsätter att deltagaren är anställd i bolaget under hela intjänandeperioden. Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas. För att möjliggöra leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet, samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, beslutade årsstämman om en riktad emission av högst 3 942 000 teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
 
Slutligen beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om emission. Vid beslut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall styrelsen dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som gällde första gången bemyndigandet togs i anspråk.

Share

Twitter
LinkedIn

Contact us

Address: Klara Norra Kyrkogata 26, SE 111 22 Stockholm, Sweden

Phone: +46 8 679 72 10

E-mail: info@egetis.com