Bolagsstyrning

Egetis är ett innovativt, unikt och integrerat läkemedelsutvecklingsbolag, fokuserat på projekt i senfas klinisk utveckling inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov

Ersättning

Styrelseordförande och styrelseledamöter erhåller ersättning enligt beslut på årsstämman. Styrelsen fastställer VD:s och andra ledande personers ersättningar. Företagsledningen består av sex personer.

Ersättning till styrelse

Årsstämman beslöt att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 1 260 000 kronor, varav 600 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 165 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

Riktlinjer för VD och övrig företagsledning

Egetis riktlinjer omfattar den verkställande direktören samt de personer som vid var tid ingår i Egetis ledningsgrupp.

Bolagets ersättningssystem ska vara marknadsmässigt och konkurrenskraftigt. Ersättning får utbetalas i form fast lön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner.

Fast lön ska vara individuell för varje enskild befattningshavare och baseras på befattningshavarens befattning, ansvar, kompetens, erfarenhet och prestation.

Rörlig ersättning ska relateras till utfallet av bolagets mål och strategier och ska baseras på förutbestämda och mätbara kriterier utformade i syfte att främja ett långsiktigt värdeskapande. Den andel av den totala ersättningen som utgörs av rörlig ersättning ska kunna variera beroende på befattning. Rörlig ersättning får dock motsvara högst 50 procent av den ledande befattningshavarens årliga fasta lön.

Pensionsförmåner ska vara premiebestämda, i den mån befattningshavaren inte omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna för premiebestämd pension får uppgå till högst 40 procent av den ledande befattningshavarens årliga fasta lön.

Övriga förmåner får innefatta bilförmån, företagshälsovård, liv- och sjukförsäkring samt andra liknande förmåner. Övriga förmåner ska utgöra en mindre andel av den totala ersättningen och får motsvara högst 10 procent av den ledande befattningshavarens årliga fasta lön.

Konsultarvode ska vara marknadsmässigt.

Bolagsstämman kan utöver och oberoende av dessa riktlinjer besluta om aktierelaterade ersättningar och dylikt.

För fullständiga riktlinjer hänvisas till protokollet från årsstämman 2021

Incitamentsprogram

Egetis har två optionsprogram utestående.

Ett program som löper 2018-2021 om 779 500 teckningsoptioner där 385 000 hade tecknats vid utgången av 2018 till samma teckningsvillkor.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med 115 300 SEK genom utgivande av 2 306 000 aktier, vilket vid fullt utnyttjande skulle motsvara en utspädning om 4,5 %.

Samt personaloptionsprogram 2020/2023

Vid årsstämman 2020 beslutades det att inrätta ett personaloptionsprogram för bolagets anställda. Programmet omfattar maximalt 3 000 000 personaloptioner där varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie till ett lösenpris uppgående till 12,30 kronor. Personaloptioner som tilldelats intjänas under en period från tilldelningsdagen till och med den 7 maj 2023. Deltagaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner från den 7 maj 2023 till den 7 maj 2024. Utnyttjande av personaloptioner förutsätter att deltagaren är anställd i bolaget under hela intjänandeperioden. Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas. För att möjliggöra leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet, samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, beslutade årsstämman om en riktad emission av högst 3 942 000 teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@egetis.com